Ifoodbag AB, Integritetspolicy

Personuppgiftsansvar

ifoodbag AB, 556933-5598, (nedan kallad ifoodbag ) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för bolagets verksamhet.
Aktiebolaget ska bedriva handel med förpackningar inom livsmedel samt därmed förenlig verksamhet.

Varför behandlas personuppgifter

För att ifoodbag ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.
Du samtycker till behandling genom att anlita ifoodbags tjänster gällande handel med förpackningar, äga eller visa intresse för att äga bolagets aktie, samt övriga tjänster vi tillhandahåller.
Du godkänner också att ifoodbag använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel vara att besvara olika myndighets förfrågningar för att utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som kund.

Vilka personuppgifter behandlas

Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:


• Namn (Företagets ägare och/eller kontaktperson)
• Adress
• E-postadress
• Telefonnummer
• Personnummer/Organisationsnummer
• Bankrelaterade uppgifter enligt överenskommelse

Rättslig grund för personuppgiftsbehandling

ifoodbag behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund för detta. För att vår behandling av personuppgifter skall vara laglig, krävs att någon av följande grunder föreligger.


(a) Den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandlingen.
(b) Behandlingen är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtalsförhållande.
(c) Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse.
(d) Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
(e) Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.
(f) Behandlingen är nödvändig för att ändamål som rör våra eller tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter.

I de fall vår behandling grundas på samtycke har man som registrerad rätt att när som helst återkalla detta. Vi avbryter då all behandling av personuppgifter, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.
Återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte längre kan fullgöra våra avtalade skyldigheter mot registrerade.
Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för angivna ändamål. Vi strävar efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Utlämnande och säkerhet av personuppgifter

ifoodbag kommer inte att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd och godkännande.
Ibland delar vi dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för att kunna utförandet våra åtaganden gentemot dig. Vi följer legala, tekniska och organisatoriska krav för att din information ska hanteras säkert.
Ifoodbag har larmade lokaler samt individanpassade inloggningslösen till datorer som handlar personuppgifter.

Hur länge sparas personuppgifter

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.
Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Rätt att begära information

Vill du veta vad ifoodbag behandlar för personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om dig hos ifoodbag och att få uppgifter rättade. Observera att ifoodbag enbart har tillgång till personuppgifter som behövs för bolagets verksamhet.

Cookies